logo BIP Zepsołu Szkół Łączności w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT logo BIP Zepsołu Szkół Łączności w Szczecinie
logo BIP Zepsołu Szkół Łączności w Szczecinie
Oferta pracy - starsza sprzątaczka

OFERTA PRACY DLA STARSZEJ SPRZĄTACZKI

w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: starsza sprzątaczka
 • Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
 • Ilość wakatów: 0,5
 • Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo, tj. pół etatu
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • Wymagania: wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Zatrudnienie od: 19 sierpnia 2019 r.
 • Ważność ogłoszenia: 30 sierpnia 2019 r.

Praca w godzinach popołudniowych 16-20

W okresie wakacyjnym w godzinach 7-11

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole

Wymagania dodatkowe:

 • Obowiązkowość
 • Rzetelność
 • Dbałość o czystość i mienie placówki
 • Umiejętność pracy w zespole

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 • Utrzymanie czystości przydzielonego rejonu sprzątania zgodnie z wymogami higieny szkolnej
 • Zamykanie Szkoły po zakończonych zajęciach
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez kierownika gospodarczego i dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych

W/w dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  ada@zsl.szczecin.pl, złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres szkoły.

Dane adresowe:

 • Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71 – 080
 • Ulica: Ku Słońcu 27-30
 • Telefon: 91-48-48-056
 • E-mail: ada@zsl.szczecin.pl

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ku Słońcu 27-30, 71 – 080 Szczecin, e-mailowo: szkola@zsl.szczecin.pl

2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod@spnt.pl lub telefonicznie tel. 91-85-22-093.

3.    Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół łączności w Szczecinie, na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)

b)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.    Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6.    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.    W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  w rekrutacji.


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2020-07-11 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039